2006 | Hoorn | Hoorn

Op een terrein aan de Achterstraat is van 9 t/m 18 oktober 2006 archeologisch onderzoek verricht, voor het eerst in dit gedeelte van de stad. De Achterstraat (de naam zegt het al) is altijd een straat geweest die net buiten het echte centrum van Hoorn gelegen was. Pas in 1508 werd de straat binnen de omwalling getrokken. Toch is het mogelijk dat er al eerder bebouwing aan deze straat was. De Achterstraat is namelijk het verlengde van de Koepoortsweg, van oudsher een belangrijke verbindingsweg tussen Hoorn en het achterland. Op de oudste kaart van Hoorn van Van Deventer uit 1559 kunnen we zien dat de straat in die tijd volledig bebouwd was.

Het terrein bleek veel zwaarder verstoord te zijn door bebouwing in de 20ste eeuw dan verwacht. Van de huizen die in de eeuwen daarvoor op het terrein gestaan moeten hebben, was vrijwel niets over. Slechts de vloeren van kelders, enkele waterputten en waterkelders, en een paar funderingen van muren waren nog aanwezig. Een volledige reconstructie van de huizen is niet meer mogelijk. Op basis van de schamele resten en het bijbehorende vondstmateriaal kan geconcludeerd worden dat de huizen dateren uit het begin van de 17e eeuw. Er zijn geen sporen aangetroffen van oudere bebouwing.

Over het hele terrein was een dikke ophogingslaag aanwezig waarin zich nauwelijks vondstmateriaal bevond. Er is slechts één beerkuil aangetroffen, waarui een hoeveelheid aardewerk verzameld is. Hieronder bevond zich onder andere een compleet bordje van Werra-aardewerk met het jaartal 1597, een kannetje van blauwe majolica en Ligurisch aardewerk uit de periode 1575-1625. Dit geeft een terminus post quem voor de bebouwing. Die is is tegenspraak met het idee dat al halverwege de 16de eeuw bebouwing aanwezig was.

Op het diepste niveau kon het pre-stedelijke slotenpatroon worden gereconstrueerd. Er zijn twee sloten in oost-westrichting en een greppeltje in noord-zuidrichting langs de Achterstraat vastgesteld. In de vulling van de sloten bevond zich weinig vondstmateriaal. Het materiaal dat verzameld is, dateert met name uit de 15de eeuw.

Niet alleen de erven aan de Achterstraat konden worden onderzocht, maar ook een aangrenzend achterterrein van een van de huizen aan het Nieuwland (nr 28), een straat evenwijdig aan de Achterstraat. De sporen bleken hier wel intact te zijn, maar konden vanwege omringende bebouwing slechts ten dele worden opgegraven. Er werden enkele waterkelders, beerkelders, een grote kelder en een waterput gevonden. Deze leverden nauwelijks vondstmateriaal op, afgezien van een gave messing kandelaar op de bodem van een waterput.


Deze tekst is geschreven door Christiaan Schrickx en eerder gepubliceerd in de Kroniek van Noord-Holland over 2006. In het rapport zijn de laatste resultaten en conclusies te lezen.


Download hier het volledige rapport