1976 | Hoorn | Hoorn

Door het IPP, Amsterdam, is in samenwerking met het Westfries Museum te Hoorn een opgraving in het centrum van deze plaats verricht. Het onderzoek duurde van 26 april tot 18 mei en vond plaats op een braakliggend terrein in het Havenkwartier, tussen de Vijzelstraat en de Italiaanse Zeedijk.

Door middel van een proefsleuf is getracht inzicht in de opbouw van de bodem te verkrijgen. Op de resten van een rietveenpakket (aanvankelijk buitendijks land) bevond zich een dikke ophogingslaag die op zijn vroegst uit de 16e eeuw dateert en in één keer is opgebracht. Van de oudste huizen op deze plaats kon, door de beperkte omvang van het onderzoek, een te klein gedeelte worden onderzocht om over de plattegronden duidelijke conclusies te kunnen trekken. Slechts enkele muurresten, die doorgaans op een laag schelpgruis rustten, enkele stenen poeren, enkele tonputten en een grote, vrijwel vondstloze beerput kwamen aan het licht. De terreinomstandigheden lieten niet toe een houten constructie (beschoeiing?) van vele meters lang nader te onderzoeken. Het onderzoek is geheel gefinancierd door de gemeente Hoorn.


Deze tekst is geschreven door T.Y. van de Walle-van der Woude en eerder gepubliceerd in de Kroniek van Noord-Holland over 1997.