2015 | Wognum | Medemblik

Het perceel aan de Oostereinderweg waar de opgraving is uitgevoerd, lag van oudsher bij een kruispunt van verschillende wegen. De Raadhuisstraat leidde naar het dorpslint (de Kerkstraat en de Oude Gouw) van Wognum, de Oosteinderweg liep naar Nibbixwoud, de Nieuweweg leidde naar het noorden richting Benningbroek en de Hoornseweg voerde naar de stad Hoorn. Op dit kruispunt stond van oudsher een herberg met uitspanning. De oudste vermelding dateert uit 1570. Een brouwer uit Delft kocht de niet bij name genoemde herberg voor 1100 gulden. In de 18de eeuw stond de herberg bekend onder de naam Het Wapen van Hoorn. Nog weer later heette deze De Eendracht en rond 1900 is het café gesloopt. Op oude foto’s is te zien dat het een groot 19de-eeuws pand was met een danszaal op de eerste verdieping.

Aan de Oosteinderweg staat nu een aantal sterk vervallen panden, die hebben behoord bij Garage Kuip. Het perceel op de hoek van de Oosteinderweg en Nieuweweg ligt nu deels onder een in 2008 aangelegde rotonde. Tijdens de werkzaamheden in 2008 is door amateurarcheologen op het terrein gegraven. Hierbij is vastgesteld dat langs de Hoornseweg, dus aan de westzijde van het opgravingsterrein een brede sloot liep. Deze bleek deels gedempt in de 17de eeuw en veel vondsten te bevatten, waaronder diverse steengoedkannen uit het Westerwald en een tweetal borden van Portugese faience. De vondsten werden in verband gebracht met de herberg.

Bij de opgraving zijn achter de huizen aan de Oosteinderweg drie lange sleuven aangelegd. Op het terrein liggen diverse gedempte sloten. De weinige vondsten hieruit dateren vooral uit de 12de en 13de eeuw, zoals scherven van kogelpotten en Pingsdorf-potten, stukken maalsteen en dierlijk botmateriaal. Pal achter de huizen zijn middeleeuwse ophogingslagen aangetroffen, behorend bij twee lage huisterpjes. Tevens zijn diverse kuilen gevonden. Deze zijn deels als daliegaten (kleiwinningskuilen) en deels als paalkuilen zijn te interpreteren. Ter plaatse van de kuilen is de sleuf uitgebreid, maar dit heeft geen structuren opgeleverd die duidelijk samenhangen met middeleeuwse bebouwing. Sporen hiervan bevinden zich waarschijnlijk onder de huizen aan de Oosteinderweg.

De sloot langs de Nieuweweg is bij de opgraving teruggevonden. Deze bleek grotendeels te zijn gedempt in de 19de eeuw. Langs de oostelijke slootkant waren veel askuilen gegraven. Ook lagen er enkele dierbegravingen. Tijdens de opgraving is besloten een sleuf langs de gedempte sloot aan te leggen om zoveel mogelijk van deze kuilen op te graven. Uit de kuilen komt veel vondstmateriaal uit de 18de eeuw. De vondsten zijn duidelijk in verband te brengen met de herberg: uit de kuilen komen grote hoeveelheden glazen flessen, kelkglazen en tabakspijpen. De voorwerpen geven een beeld van een 18de-eeuwse herberginventaris.


Deze tekst is geschreven door Christiaan Schrickx en eerder gepubliceerd in de Kroniek van Noord-Holland over 2015. In het rapport zijn de laatste resultaten en conclusies te lezen.


Download hier het volledige rapport