2015 | Zwaag | Hoorn

Op 23 en 24 november 2015 is door Archeologie West-Friesland een archeologische opgraving uitgevoerd, gecombineerd met het uitgraven van de bouwput, op het perceel Dorpsstraat 259 in Zwaag. Aan de voorkant van het perceel stond een woning met schuur. Deze zijn beide gesloopt om plaats te maken voor een nieuwbouwwoning op ongeveer dezelfde locatie. Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat het perceel waarschijnlijk niet was bebouwd in de 17de-19de eeuw. Wel werden sporen uit de Middeleeuwen verwacht. De opgraving had als doel de Middeleeuwse sporen (vanaf 12de eeuw) te onderzoeken.

Op basis van de opgravingsresultaten kan worden gesteld dat op het terrein geen archeologische bewoningsresten in de vorm van bijvoorbeeld paalkuilen, vloeren of waterputten aanwezig zijn. Op het perceel lag geen Middeleeuwse huisterp. Wel lagen er enkele gedempte sloten uit de 12de/13de eeuw en uit de 16de/17de eeuw. Uit deze sporen komt zeer weinig vondstmateriaal, wat erop wijst dat er geen bewoning in de directe omgeving was. Opmerkelijk is wel dat op het perceel een ophogingspakket aanwezig is dat hoogstwaarschijnlijk ergens in de 17de/18de eeuw is te plaatsen, na demping van de sloten. Mogelijk zijn nieuwe sloten buiten het opgravingsareaal gegraven en is met de vrijgekomen grond het perceel opgehoogd.


Deze tekst is geschreven door Christiaan Schrickx. In het rapport zijn de laatste resultaten en conclusies te lezen.

Download rapport