2015 | Hoorn | Hoorn

Op 10 december 2015 is door Archeologie West-Friesland een archeologische waarneming uitgevoerd in het pand Scharloo 10. Dit pand is verbouwd waarbij inpandig circa 40 cm is uitgegraven en tevens een vetvangput is gegraven.

Uit de waarneming blijkt dat ergens rond 1500 een dik ophogingspakket is opgebracht waarna een eerste huis op het perceel is verschenen. De precieze datering is op basis van de kleine hoeveelheid scherven niet te geven. Het huis kan dus ook in de loop van de 16de eeuw zijn gebouwd. Het vloerniveau wordt afgedekt door een ophogingslaag waaruit enkele scherven uit de 16de eeuw komen. Mogelijk hangt de oudste ophoging en de bouw van het huis samen met de verlegging van de stadwal van het Scharloo-Dubbele Buurt naar de huidige Hoge Vest in 1508. Hoewel op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit circa 1560 hier geen huizen lijken te worden weergegeven, blijkt dus uit de archeologische waarneming dat dit wel het geval was. Van een aaneengesloten bebouwing aan het Scharloo zal echter geen sprake zijn geweest.

Rond 1600 is een nieuw huis gebouwd, dat ongeveer dezelfde afmeting had als het huidige pand. Het huidige pand is circa 10 meter lang en 6 meter breed; de voorganger had dezelfde lengte en was ongeveer 5,6 meter breed. De noordelijke zijgevel en de achtergevel staan op oude funderingen. De zuidelijke zijgevel is een halve meter verplaatst. Dit komt overeen met de weergave op de oudste kadastrale kaart uit 1823, waarop ten zuiden van het huis een smalle steeg aanwezig is. Het 17de-eeuwse huis was verdeeld in een voor- en achterkamer en had mogelijk tegen de noordmuur in de voorkamer een schouw. Er zijn aanwijzingen dat in de voorkamer een voorraadkelder aanwezig was. In de loop van de 19de eeuw is het huis afgebroken.


Deze tekst is geschreven door Christiaan Schrickx. In het rapport zijn de laatste resultaten en conclusies te lezen.

Download rapport