2017 | Medemblik | Medemblik

In januari en februari van 2017 werd de Koningshof in de binnenstad van Medemblik geheel opengebroken om de riolering te vervangen. De werkzaamheden zijn gedurende drie weken archeologisch begeleid. De rioolsleuf vormde een doorsnede van een deel van de Oude Haven, in de Vroege Middeleeuwen veenrivier de Medemolaca, het oude bewoningslint ten zuiden hiervan en de gedempte gracht Koningshof.

Ter hoogte van de Oude Haven zijn verschillende verspoelingslagen van de oude rivier/gracht waargenomen. Een groot deel van de archeologische lagen waren verstoord door recente kabels en leidingen. Opvallend is een vondst uit de stort: een koepelvormig object van zeer zacht aardewerk met een gat in het midden. De diameter bedraagt bijna 25 cm. Het is waarschijnlijk dat het object uit de Bronstijd dateert, aangezien meer van dergelijke voorwerpen in West-Friesland zijn gevonden. Nader onderzoek naar gebruikssporen zal misschien meer inzicht geven waarvoor het object heeft gediend, maar vooralsnog lijkt het gebruik als weefgewicht of netverzwaring wegens de zachtheid en ook relatieve lichtheid van het object onwaarschijnlijk.

Zoals verwacht werden onder de bestrating aan de noordkant van de Koningshof resten van middeleeuwse ophogingslagen aangetroffen. Hierbij was een terpachtige constructie zichtbaar in doorsnee, met daarop duidelijk gestapelde plaggen. Mogelijk is in het profiel aan de overzijde ook een middeleeuwse huisvloer waargenomen. Enkele sporen kunnen worden toegeschreven aan de bewoning in de 19de en 20ste eeuw, toen het noordelijk deel van de Koningshof tijdelijk weer werd bewoond.

Direct ten zuiden van de Oostersteeg werd een overkluizing (ondergrondse watergang) aangetroffen. De overkluizing was opgemetseld uit gele bakstenen en ca. 90 cm hoog. Het had een platte stenen bodem met daaronder nog een houten goot. Wat de relatie tussen goot en overkluizing was, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk dateert de overkluizing tussen 1632 en 1649, toen dit deel van de Oostersteeg werd gedempt.

Iets ten zuiden van de overkluizing is een klein keldertje aangetroffen. Waarschijnlijk kan het keldertje in verband worden gebracht met bebouwing die op de kadastrale minuutkaart uit 1825 nog zichtbaar is. De binnenkant van het keldertje was bekleed met hergebruikte tegels.

Het meest zuidelijke deel van de Koningshof bestond uit gedempt water. Hierin waren nog enkele houten palen zichtbaar. Het vondstmateriaal dat hier is verzameld zal in de loop van 2018 verder worden uitgewerkt.


Deze tekst is geschreven door Josje van Leeuwen en eerder gepubliceerd in de Kroniek van Noord-Holland over 2017. In het rapport zijn de laatste resultaten en conclusies te lezen.


Download hier het volledige rapport