2017 | Enkhuizen | Enkhuizen

In de zomer van 2017 is door Archeologie West-Friesland een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd op het perceel Westeinde 62, gemeente Enkhuizen. Aanleiding voor het onderzoek was de vervanging van bestaande bedrijfsruimte voor een nieuw te bouwen kas. Het gravend onderzoek vond onder bijzondere omstandigheden plaats, aangezien de oude ‘Balikas’ nog niet was gesloopt. De werkzaamheden werden dus binnen in een enorme kas uitgevoerd.

Het gebied rondom Enkhuizen staat bekend om haar rijkdom aan resten uit de Bronstijd, waaronder complete boerderijen, grafheuvels en vondsten, zoals vuurstenen sikkels. Deze vondsten zijn belangrijke indicatoren voor het opsporen van prehistorische resten. Luchtfoto’s uit de jaren 70 genomen door dr. W. de Vries-Metz laten een fantastisch, maar ook treurig beeld van oostelijk West-Friesland in de Bronstijd (2.000 v. Chr. – 800 v. Chr.) zien. Doordat tijdens de ruilverkaveling in de jaren 70 een groot gedeelte van de akkers werden gediepploegd, kwamen de donker gekleurde sporen aan het licht. Dit resulteerde in prachtige en fotogenieke afbeeldingen, maar een groot gedeelte van het geploegde bodemarchief is hierdoor verloren gegaan.

De gevolgen van de ruilverkaveling waren goed terug te zien in het bodemarchief. Nergens binnen het plangebied is het oorspronkelijke maaiveld uit de Bronstijd aangetroffen. Daarnaast doen het ontbreken van diepere sporen, zoals waterkuilen en perceel- of huisgreppels, vermoeden dat bronstijdbewoning binnen het plangebied volledig is uitgebleven.


Deze tekst is geschreven door Jasper Leek. In het rapport zijn de laatste resultaten en conclusies te lezen van dit project.

Download rapport