|


 
Wanneer men op de dijk staat, net ten noorden van de rotonde bij de N239 en de Almersdorperweg en men kijkt richting de Wieringermeer, is er nog maar weinig dat herinnert aan de bewogen middeleeuwse geschiedenis van dit deel van het oorspronkelijke West-Friesland. Een geschiedenis die zich kenmerkt door stormvloeden, dijkdoorbraken en het teruggleggen en opnieuw bouwen van dijken. Bij het terugleggen van de dijk moest land worden prijsgegeven aan de oprukkende zee en werden nederzettingen of delen van nederzettingen achtergelaten.

Dat moeten ingrijpende gebeurtenissen zijn geweest. Niet alleen huis en haard werd verlaten, maar ook bijvoorbeeld de kerk. Het kerkgebouw zelf nam binnen de middeleeuwse agrarische samenlevingen, als sociale ontmoetingsplek en als locatie van godsverering, natuurlijk een belangrijke plaats in. Maar ook het kerkhof was vermoedelijk een plek waar de inwoners met regelmaat naar toe gingen om even stil te staan bij hun overleden verwanten of vrienden.

Bij het terugleggen of inlagen van de Westfriese Omringdijk zijn eerst de nederzettingen buitendijks komen te liggen waarna ze in de loop der tijd zijn verzwolgen of afgedekt met sediment. Kijkend over de vlakke percelen van de Wieringermeer kan men zich bijna niet voorstellen dat hier meerdere dorpen met kerkgebouwen lagen. Een groot deel van deze resten zijn weggespoeld door het zeewater, maar een deel is nog in de bodem bewaard gebleven. Staande op de dijk wordt niet gerealiseerd hoe dicht men op de relicten staat van een middeleeuws plaatsje, getekend door de zee en de strijd tegen de elementen.

Wat begon als een inventariserend onderzoek met kleine proefputten en boringen in 2013 resulteerde uiteindelijk in meerdere archeologische onderzoeken in 2014 en 2015. Bij al deze campagnes werden middeleeuwse resten gevonden die voor een groot deel zijn toe te wijzen aan het verdwenen Almersdorp. Wellicht het meest in het oog springend is de vondst van een deel van het kerkhof. Het fysisch antropologisch onderzoek naar het botmateriaal heeft belangwekkende gegevens opgeleverd met betrekking tot de demografie en ziektekundige- en anatomische afwijkingen van de middeleeuwse mens in dit deel van Noord-Holland.

In aanvulling op het archeologisch onderzoek zijn de beschikbare historische bronnen nader geanalyseerd en aangevuld. Vanuit een multdisciplinaire invalshoek zijn de diverse gegevens samengevoegd in het rapport. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een modelreconstructie van Almersdorp waarbinnen de ligging van de kerk en het belang van het terugleggen van de dijk in de 14de eeuw worden verklaard.


Via onderstaande knop is het rapport digitaal te downloaden. De papieren versie is te koop bij het Huis van Hilde.

Download rapport