|

Archeologie West-Friesland heeft in het Sectoradvies van de Raad voor Cultuur over monumenten en archeologie (maart 2019), het adviesorgaan voor de minister van OCW, een speciale vermelding gekregen. Het voelt goed dat onze organisatie erkenning op het hoogste niveau krijgt. Hieruit kunnen wij concluderen dat we op de juiste weg zijn.

Hierbij de zinsnede (p. 32):

Team archeologie West-Friesland
De gemeente Hoorn heeft een archeologische dienst met voldoende menskracht, vrijwilligers en veel kennis. De dienst doet aan kennisopbouw, kennisbeheer en kennisdeling, niet alleen voor het publiek, maar ook met andere (buur)gemeenten. De vrijwilligers vervullen taken die het archeologisch onderzoek ondersteunen en assisteren bij de opgravingen en verkenningen.
Via overeenkomsten verlenen zij archeologiediensten voor een grote regio om de gemeente Hoorn heen, inclusief Texel. Archeologie West-Friesland ondersteunt zo kleinere gemeenten waar de deskundigheid en kennis op archeologiegebied ontoereikend zijn.

 

Download hier het advies van de Raad voor Cultuur.